The daily log of Myra Naqvi for Monday, October 31, 2022

Run / Strides

Run

: 6.50 Mile(s) : 00:00:00 : : Peg 38 White : 0.0

Daily Note

QUARRRYYYYYYYYYYYYYY

Comments